Get Adobe Flash player
Регистрация на ЕООД – 199 лв. тотал, Регистрация на ООД – 199 лв. тотал, регистрация на ЕТ – 100 лв. тотал, пререгистрация, промяна на обстоятелства, правни и счетоводни консултации – (02/9 588 477) viber(+359)887 823 441)

НАП
Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2010 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите се подават в офисите на НАП по седалище на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.
31 март е срокът, в който трябва да се подадат данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.


НСИ
Ако сте били икономически неактивно лице през отчетната 2010 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.
Необходимо е обаче да представите в съответното ТСБ /териториални статистически бюра/ декларация (свободен текст), от името на управителя, в която изрично да заявите, че не сте осъществявали дейност през 2010 година.
В декларацията трябва да запишете име на фирмата, код по БУЛСТАТ/ ТР, адрес на регистрация и код по НКИД 2003 и/или КИД 2008 (ако има определен). Необходимо е декларацията да бъде подписана от управителя (президента) и подпечатана с печата на фирмата.


Търговски регистър
В срок до 30 юни на 2011 година всички търговци - включително и тези фирми, които не са развивали дейонст през 2010 г.- по смисъла на Търговския закон  публикуват ГФО и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър;

Санкциите за не публикуване на ГФО са: глоба от 1500 до 2000 лв. за физическите лица, имащи задължение за публикуване на ГФО, а това са управители и изпълнителни директори на търговски дружества и имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.за юридическо лице и едноличен търговец. Ако административният орган прецени може да наложи едновременно глоба на управтителя и имуществена санкция на дружеството.Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Административно-наказателната отговорност при не публикуване на ГФО е предвидена в чл.47, ал.3 от Закона за счетоводството НАП установява нарушенията, свързани със задължението за публикуване на ГФО и издава наказателните постановления. До средата на 2010 г. приходната агенция не се занимаваше с този вид нарушение, но от скоро доста дружества получиха покани да се явят в данъчната служба за да подпишат констативен акт. Не си праете експерименти, защото хазната трябва да се напълни от някъде.Анкета

При регистрация на фирма за Вас е решаващо/а:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Избор на език

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта